1. Inroepbaarheid

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

2. Reproductierechten

1. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uit- drukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan

van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out, Adobe-projecten, Final Cut Pro-projecten en dia’s blijven onze eigendom. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. 2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

3. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de

door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.

6. De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen. 7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding binnen dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

8. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.

3. Sabam

Indien op het afgeleverd eindproduct de gebruikte muziek geen rechtenvrije muziek is, dan is dee auteursrechterlijk beschermd en mag deze uitsluitend volgens richtlijnen in huiselijke kring worden vertoond. Iedere andere
vorm van gebruik van deze film of dvd, en de daarop vastgelegde werken, daaronder inbegrepen vertoning in het openbaar, kopiëren, uitlenen, (door-)verkopen, gebruik op internet, zijn zonder toestemming van SABAM uitdrukkelijk VERBODEN. O.a. daarom wordt in principe meestal gewerkt met live muziek en rechtenvrije muziek. Indien er gewerkt wordt met rechtenvrije muziek, dan dienen de richtlijnen zoals meegedeeld op deze offerte, bestelbon of factuur gerespecteerd worden. Alle nalatigheden hieromtrent vallen buiten de verantwoordelijkheid van Viewz BV.

Indien de klant kiest om specifieke commerciële muziek te gebruiken, dient hij volgende te weten: Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Dit is de Belgische wet op het auteursrecht. In de praktijk wil dat onder ander zeggen dat voor elk stuk muziek dat gebruikt wordt in uw productie, hoe kort ook, u PERSOONLIJK de toestemming moet vragen aan de auteur en een vergoeding moet afspreken met SABAM. Het tarief voor de toelating voor de reproductie van werken kan variëren van een paar euro’s tot een paar duizend euro’s.

Er bestaat geen vast tarief, het hangt een beetje af van het soort muziek dat u wenst te gebruiken of de aard van de exploitatie dat u voor ogen hebt. Aarzel in geen geval om SABAM (02/286 82 93 – 02/286 82 94) te contac- teren voor hulp, advies en facturatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de KLANT. Alle nalatigheden hieromtrent vallen buiten de verantwoordelijkheid van Viewz BV. Iedere vorm van inbreuk op het auteursrecht is strafbaar, als misdrijf (Art. 31 & 32 van de auteurswet)

3. Bestelling

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de offerte of bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de offerte of bestelbon.
Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.

4. Annulering

Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

5. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht

Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en pro- even (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s, enz…) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan. Bij levering van visuele werken op zicht verbindt de klant er zich toe om de werken in perfecte staat terug te geven binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 6 euro per werk en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1240 euro per origineel werk en van 250 euro per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

6. Aansprakelijkheid

De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

7. Leveringstermijnen

Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebrui- ken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan 30 dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 % te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50% te vermeerderen.

8. Verhuur

De huurder erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen. Bij verhuur zonder onze operator is de huurder, in geval van schade aan onze ap- paratuur, aansprakelijk voor de door onze verzekeraar bepaalde vrijstelling en voor de schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van het materiaal. Alle bijkomende kosten zijn eveneens ten laste van de huurder. Het gehuurde materiaal mag enken door beroepsmensen worden bediend. Geen enkele mechanische of elektrische wijziging mag aan onze apparatuur worden aangebracht. Niet-tijdige inlevering van de gehuurde toestellen resulteert
in verlenging van de verhuurperiode onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst.

9. Klachten

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangete- kende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

10. Betaling

Bestellingen worden na het afronden van de bestelprocedure betaald per overschrijving (bankgegevens worden op dat ogenblik meegedeeld). Al onze facturen zijn betaalbaar in Euro, binnen de dertig na factuurdatum, B.T.W. in- begrepen, ongeacht de wijze van betaling. Het feit dat een wissel getrokken wordt op de klant betekent geen afwijking van deze clausule.

Voor elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 2% van het factuurbedrag per maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand zal gelden als een volledige maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350 verschuldigd zijn als schadeloosstelling voor het nadeel dat aan de BV Viewz wordt toegebracht wegens de laattijdige betaling. Voor alle betwistingen is alleen de Rechtbank van Hasselt bevoegd.

In geval van gerechtelijke inning zijn ook de niet vervallen facturen onmid- dellijk eisbaar. Onbetaalde bestellingen zullen niet in behandeling worden genomen. Bestellingen die langer dan 30 kalenderdagen onbetaald blijven, worden geannulleerd zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor van rechtswege en zonder verder ingebrekestelling het materiaal en de opgenomen beelden op te eisen en deze overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen.

11. Sancties

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :
1. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

2. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.

3. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

4. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

12. Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd.
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Viewz Bv

BE 0540.944.947